Xây dựng chỉ số bền vững trang trại nuôi tôm ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định : Đề tài NCKH QT.07.56

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22853Xây dựng chỉ số bền vững trang trại nuôi tôm ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định : Đề tài NCKH QT.07.56

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22853