Chế tạo và đặc trưng hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp (V, Ti, Pt) làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH QT.07.22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22860Chế tạo và đặc trưng hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp (V, Ti, Pt) làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH QT.07.22

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22860