Một số vấn đề của đại số - hình học - tôpô hiện đại : Đề tài NCKH QT.07.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22869Một số vấn đề của đại số - hình học - tôpô hiện đại : Đề tài NCKH QT.07.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22869