Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ tỉnh miền núi biên giới phía bắc phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ CNH - HĐH đến năm 2020 (Ví dụ tỉnh Lào Cai) : Đề tài NCKH. QG.02.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22873Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ tỉnh miền núi biên giới phía bắc phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ CNH - HĐH đến năm 2020 (Ví dụ tỉnh Lào Cai) : Đề tài NCKH. QG.02.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22873