Nghiên cứu tai biến thiên nhiên miền núi và đề xuất giải pháp giảm thiểu trên địa bàn huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng : Đề tài NCKH. QG.03.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22882Nghiên cứu tai biến thiên nhiên miền núi và đề xuất giải pháp giảm thiểu trên địa bàn huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng : Đề tài NCKH. QG.03.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22882