Kiến tạo chỉ số để đánh giá nhanh chất lượng dân số cộng đồng nông thôn Việt Nam : Đề tài NCKH. QX.2001.16

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22905Kiến tạo chỉ số để đánh giá nhanh chất lượng dân số cộng đồng nông thôn Việt Nam : Đề tài NCKH. QX.2001.16

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22905