Nghiên cứu chuyển hoá Bitum và Bitum hoá cặn dầu Việt Nam : Đề tài NCKH. QT01.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22906Nghiên cứu chuyển hoá Bitum và Bitum hoá cặn dầu Việt Nam : Đề tài NCKH. QT01.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22906