Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số laser và một số hiệu ứng quang học phi tuyến trong thông tin quang : Đề tài NCKH. QG98.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22917Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số laser và một số hiệu ứng quang học phi tuyến trong thông tin quang : Đề tài NCKH. QG98.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22917