Nghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng : Đề tài NCKH. QG.11.12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22964

Nghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng : Đề tài NCKH. QG.11.12

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22964