Nghiên cứu, đánh giá xu thế biến động địa môi trường đới ven biển Tiên Yên - Hà Cối trong các mối quan hệ với hiện tượng dâng cao mực nước biển : Đề tài NCKH. QGTĐ.09-08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23012Nghiên cứu, đánh giá xu thế biến động địa môi trường đới ven biển Tiên Yên - Hà Cối trong các mối quan hệ với hiện tượng dâng cao mực nước biển : Đề tài NCKH. QGTĐ.09-08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23012