Tính ổn định mũ và phổ nhị phân mũ của phương trình vi phân đại số : Đề tài NCKH. QT.08.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23030Tính ổn định mũ và phổ nhị phân mũ của phương trình vi phân đại số : Đề tài NCKH. QT.08.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23030