Phát triển mô hình kinh tế sinh thái đảo Cù Lao Chàm : Đề tài NCKH. QGTĐ.05.04.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23033Phát triển mô hình kinh tế sinh thái đảo Cù Lao Chàm : Đề tài NCKH. QGTĐ.05.04.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23033