Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều : Đề tài NCKH. QT.08.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23043Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều : Đề tài NCKH. QT.08.15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23043