Nghiên cứu địa chất trầm tích cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung và đánh giá triển vọng khoáng sản liên quan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23049Nghiên cứu địa chất trầm tích cenozoi vùng biển nước sâu miền Trung và đánh giá triển vọng khoáng sản liên quan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23049