Nghiên cứu hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp: chế tạo, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH. QT.08.25

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23052Nghiên cứu hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp: chế tạo, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ : Đề tài NCKH. QT.08.25

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23052