Phân lập, tuyển chọn các chủng Bacillus có khả năng sinh tổng hợp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hại : Đề tài NCKH. QG 11-16

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23054Phân lập, tuyển chọn các chủng Bacillus có khả năng sinh tổng hợp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hại : Đề tài NCKH. QG 11-16

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23054