Tìm hiểu khái niệm kiến thức thông tin góp phần đảo bảo chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành khoa học Thông tin-Thư viện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23097



Tìm hiểu khái niệm kiến thức thông tin góp phần đảo bảo chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành khoa học Thông tin-Thư viện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23097