Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở, lũ bùn đá liên quan đến hoạt động khai thác than khu vực Hạ Long - Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đề tài NCKH. QT.08.39

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23106Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở, lũ bùn đá liên quan đến hoạt động khai thác than khu vực Hạ Long - Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đề tài NCKH. QT.08.39

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23106