Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của nữ mại dâm và vai trò của công tác xã hội (Nghiên cứu trên địa bàn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23108Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của nữ mại dâm và vai trò của công tác xã hội (Nghiên cứu trên địa bàn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23108