Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc : Đề tài NCKH. QT.08.28

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23109Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc : Đề tài NCKH. QT.08.28

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23109