Dáng điệu nghiệm của các phương trình vi phân và phương trình sai phân trong không gian Banach trên một khoảng vô hạn và một số mô hình ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.03.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23129Dáng điệu nghiệm của các phương trình vi phân và phương trình sai phân trong không gian Banach trên một khoảng vô hạn và một số mô hình ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.03.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23129