Nghiên cứu đánh giá các điều kiện tự nhiên, cảnh quan địa chất phục vụ quy hoạch phát triển bền vững du lịch thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23132Nghiên cứu đánh giá các điều kiện tự nhiên, cảnh quan địa chất phục vụ quy hoạch phát triển bền vững du lịch thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23132