Nghiên cứu triển khai luồng băng thông rộng 30B+D trên mạng viễn thông số : Đề tài NCKH. QC.01.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23138Nghiên cứu triển khai luồng băng thông rộng 30B+D trên mạng viễn thông số : Đề tài NCKH. QC.01.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23138