Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã (Nghiên cứu điểm địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội) : Đề tài NCKH. QG.11.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23156Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã (Nghiên cứu điểm địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội) : Đề tài NCKH. QG.11.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23156