Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mặt khách quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2317Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mặt khách quan của tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2317