Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai : Đề tài NCKH. QG.06.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23223Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai : Đề tài NCKH. QG.06.17

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23223