Xây dựng hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23240Xây dựng hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23240