Nghiên cứu chế tạo màng TiO2 và ứng dụng vào việc xử lý chất màu khó phân hủy : Đề tài NCKH. QT.08.58

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23247Nghiên cứu chế tạo màng TiO2 và ứng dụng vào việc xử lý chất màu khó phân hủy : Đề tài NCKH. QT.08.58

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23247