Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Đề tài NCKH. QT.09.45

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23284Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Đề tài NCKH. QT.09.45

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23284