Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (Giai đoạn II: Các tỉnh miền núi phía Bắc)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23326Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (Giai đoạn II: Các tỉnh miền núi phía Bắc)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23326