Nghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc phục vụ xây dựng công viên địa chất (GeoPark)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23330Nghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc phục vụ xây dựng công viên địa chất (GeoPark)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23330