Nghiên cứu đa hình gen mã hóa thụ thể hệ thần kinh trung ương điều hòa hoạt động của thuốc giảm đau và gây nghiện ở người Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.08.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23465Nghiên cứu đa hình gen mã hóa thụ thể hệ thần kinh trung ương điều hòa hoạt động của thuốc giảm đau và gây nghiện ở người Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.08.09

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23465