Một số vấn đề về công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng và hoạt động của mạng lưới thư viện cơ sở ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23467Một số vấn đề về công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng và hoạt động của mạng lưới thư viện cơ sở ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23467