Quản lý Vườn ươm doanh nghiệp của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23474Quản lý Vườn ươm doanh nghiệp của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23474