Một số suy nghĩ về công tác đào tạo phát triển nguồn lực cán bộ thư viện qua việc hướng dẫn sinh viên thực tập tại thư viện tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23481Một số suy nghĩ về công tác đào tạo phát triển nguồn lực cán bộ thư viện qua việc hướng dẫn sinh viên thực tập tại thư viện tỉnh Phú Thọ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23481