Nghiên cứu biến động cảnh quan và đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy, hải sản vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng : Đề tài NCKH. QG.07.13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23497Nghiên cứu biến động cảnh quan và đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy, hải sản vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng : Đề tài NCKH. QG.07.13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23497