Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của sét chống ưa dầu (Pillared Clays Organophile) làm phụ gia cho sơn : Đề tài NCKH. QGTĐ.07.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23504Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của sét chống ưa dầu (Pillared Clays Organophile) làm phụ gia cho sơn : Đề tài NCKH. QGTĐ.07.02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23504