Thư viện Quảng Bình với việc xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện bộ đội biên phòng và tủ sách bưu điện văn hóa xã

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23522Thư viện Quảng Bình với việc xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện bộ đội biên phòng và tủ sách bưu điện văn hóa xã

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23522