Nghiên cứu đánh giá biến động bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quản lý đới bờ : Đề tài NCKH. QT.09.41

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23524Nghiên cứu đánh giá biến động bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quản lý đới bờ : Đề tài NCKH. QT.09.41

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23524