Nghiên cứu các tác nhân chống và dự phòng ung thư từ một số cây thuốc có giá trị của Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.08.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23530Nghiên cứu các tác nhân chống và dự phòng ung thư từ một số cây thuốc có giá trị của Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.08.05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23530