Xác lập cơ sở khoa học địa lý cho việc xây dựng mô hình hệ sinh thái hộ gia đình phục vụ phát triển bền vững ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình : Đề tài NCKH. QT.09.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23549Xác lập cơ sở khoa học địa lý cho việc xây dựng mô hình hệ sinh thái hộ gia đình phục vụ phát triển bền vững ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình : Đề tài NCKH. QT.09.43

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23549