Nghiên cứu hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La : Đề tài NCKH. QT.09.42

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23556Nghiên cứu hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La : Đề tài NCKH. QT.09.42

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23556