Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài đặc hữu tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai : Đề tài NCKH. QG.07.14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23575Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài đặc hữu tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai : Đề tài NCKH. QG.07.14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23575