Về bài toán biên nhiều điểm cho phương trình sai phân suy biến tuyến tính chỉ số 2 : Đề tài NCKH. QT.09.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23577Về bài toán biên nhiều điểm cho phương trình sai phân suy biến tuyến tính chỉ số 2 : Đề tài NCKH. QT.09.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23577