Quá trình kiểm soát nhân lực thư viện yếu tố quan trọng trong quản lý và phát triển thư viện hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23644Quá trình kiểm soát nhân lực thư viện yếu tố quan trọng trong quản lý và phát triển thư viện hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23644