Khảo sát thành ngữ có con số trong tiếng Hán và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23645Khảo sát thành ngữ có con số trong tiếng Hán và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23645