Khai thác du lịch Mice đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành : Saigontourist, Indochina Service và Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23646Khai thác du lịch Mice đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành : Saigontourist, Indochina Service và Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23646