Đề xuất đổi mới thư viện đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23861Đề xuất đổi mới thư viện đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23861