Chính sách quân điền năm 1893 ở Bình Định: nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23958Chính sách quân điền năm 1893 ở Bình Định: nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23958