Xác định giá trị du lịch của vịnh Hạ Long làm cơ sờ hoạch định chính sách bảo vệ môi trường khu vực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24048Xác định giá trị du lịch của vịnh Hạ Long làm cơ sờ hoạch định chính sách bảo vệ môi trường khu vực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24048